Dvořákova, příspěvková organizace

   Aktuality ze života školy

Školní rok 2016 - 2017


Předběžný rozpis žáků VO podle tříd na šk.r. 2017/2018 ke stažení zde.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Přijímání žáků ke studiu v ZUŠ Nejdek pro šk. rok 2017/2018.


Přijímací řízení do ZUŠ Nejdek bude probíhat v termínech:

Hudební obor 12.6. a 13.6.2017 od 15:00 do 17:00 hod.
Výtvarný obor 15.6. a 16.6.2017 od 16:00

případně lze po telefonické domluvě dohodnout jiný termín.
Přihlášku ke studiu je možno podat elektronicky po kliknutí na odkaz v levém menu dole (preferovaný způsob), stáhnout zde, nebo vyzvednout v budově ZUŠ. Přihlášky, podávané v papírové podobě, je nutno vyplněné a podepsané zákonným zástupcem nebo zletilým žákem doručit do ZUŠ Nejdek před termínem přijímacích zkoušek.

Zájemci o studium (od šesti let) se ve výše uvedených termínech dostaví do budovy ZUŠ Nejdek a přihlásí se u ředitele školy Miloše Baumgärtla, případně u některého z pedagogických pracovníků. Každý uchazeč o přijetí absolvuje jednoduché talentové zkoušky.

Požadavky u talentových zkoušek

Hudební obor:

 • Zazpívat jednoduchou písničku
 • Zopakovat (zazpívat) předehraný melodický motiv
 • Zopakovat tleskáním jednoduchý rytmický útvar

Výtvarný obor:

 • Namalovat obrázek dle zadaného tématu
 • Přinést vlastní výtvarnou práci

Předpoklady pro přijetí: talent, zájem o zvolený obor/předmět.

Upozornění ke studiu výtvarného oboru:

Ve výtvarném oboru se na konci školního roku uvolní více míst, protože končí absolventský ročník a žáci odchází na střední školy. Z tohoto důvodu budeme v září 2017 otevírat novou třídu a budeme přijímat více žáků. Zatímco v minulých letech jsme nebyli schopni uspokojit pro velký zájem všechny zájemce o studium, hlásící se do výtvarného oboru ZUŠ, v příštím školním roce by to neměl být problém. Využijte této výjimečné příležitosti.


-------------------------------------------------------------------------------------------

Promenádní výstava prací žáků VO

30.05.2017

Žácí Základní umělecké školy v Nejdku zvou občany Nejdku na Promenádní výstavu na Křížovém vrchu. Výstava začíná u prodejny Baset a končíu Krásné vyhlídky. Reprodukce obrazů starších žáků jsou umístěny na kmenech stromů a budou k vidění do 19.6.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánka na koncert a výstavu

14.05.2017


Učitelé a žáci ZUŠ Nejdek zvou srdečně obyvatele a návštěvníky města Nejdek na Závěrečný koncert a výstavu, které se konají v předsálí a sále nejdeckého kina v úterý, 30.5.2017 od 17.00 hod. Vstup zdarma.


Akce se koná v rámci celostátního happeningu základních uměleckých škol České republiky nazvaného ZUŠ Open 2017.


O aktivitě ZUŠ Open:Vynikající česká operní pěvkyně, mezzosopranistka světového jména Magdalena Kožená se rozhodla osobně podpořit základní umělecké školy v České republice. Založila Nadační fond, který v rámci cílených aktivit napomůže zviditelnění tohoto unikátního systému uměleckého vzdělávání, dalšímu růstu uměleckých talentů a podpoří ZUŠ v jejich nadstavbových aktivitách.


V České republice funguje 488 základních uměleckých škol, ve kterých studuje 247 tisíc žáků. Aktuálně nabízejí čtyři základní obory – hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický. V letech1961–1990 nesly název lidové školy umění. „Zušky“ jsou natolik tradiční součástí naší kulturní identity, že jsou chápány společností jako zcela samozřejmé. Představují však nenahraditelné prostředí, kde se děti setkávají s uměním a mají příležitost jej systematicky poznávat. „Zušky“ jsou tak uni­kátním zázemím pro rozvíjení kulturnosti české společnosti.


"Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat,“ říká Magdalena Kožená.


Na základě této podpory vznikla akce ZUŠ Open 2017 - celostátní happening základních uměleckých škol (ZUŠ) ve veřejném prostoru jejímž cílem je zviditelnění práce a aktivit ZUŠ v rámci celorepublikové mediální kampaně.


Bližší informace na:

www.zusopen.cz/

https://www.facebook.com/zusopen/


-------------------------------------------------------------------------------------------

Soutěže základních uměleckých škol

11.04.2017

Pěvecká soutěž Karlovarský skřivánek.

V měsíci březnu se konal 21. ročník pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek, kterou pořádá Mezinárodní pěvecké centrum A. Dvořáka a Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary. Krajské kolo proběhlo 13. a 14. února 2017 v aule ZŠ a ZUŠ. Naši školu reprezentovaly žákyně studující sólový zpěv Kristýna Sekotová , Lenka Rakytová, Anežka Plasová a Aneta Holzknechtová ze třídy paní učitelky Jiřiny Ronešové a Adriana Hlávková ze třídy paní učitelky Jany Uhlíkové. V krajském kole získala druhé místo s potupem do celostátního kola Kristýna Sekotová, třetí místo s postupem do celostátního kola pak získaly Lenka Rakytová a Adriana Hlávková. V celostátním kole rozhodla porota, složená ze šesti profesorů konzervatoří, o udělení druhého místa pro Kristýnu Sekotovou, která náročností repertoáru a interpretací skladeb porotu velmi zaujala. Všem soutěžícím a zejména Kristýnce Sekotové blahopřejeme k velkému úspěchu. Poděkování patří také paní učitelce Lucii Hanslové a panu učiteli Jinřichu Volfovi za vynikající klavírní doprovody.


Soutěž jazzových a ostatních orchestrů ZUŠ.

V sobotu 25.března 2017 se konalo v Mariánských lázních krajské kolo soutěže jazzových a ostatních  orchestrů základních uměleckých škol. Taneční orchestr ZUŠ Nejdek ,,Steam" pod vedením pana učitele Karla Roneše získal ve své kategorii první místo. Zvláštní cenu poroty za interpretační výkon získala za hru na elektrickou kytaru členka orchestru Lucie Levová ze třídy ředitele školy Miloše Baumgärtla.

----------------------------------------------------------------------------------Zveme Vás srdečně na

Koncert jazzové a populární hudby

 

který se koná ve čtvrtek 6.4.2017 od 17:00 hod.
v sále Nejde
ckého kin
Upozornění:


Interní koncert, který měl být 24.11.2016, byl přesunut na 6.12.2016. Důvodem je, že ve stejném termínu jsou v obou nejdeckých základních školách třídní schůzky.

Festival ZUŠ Karlovarského kraje

17.10.2016

Prezentace žáků základních uměleckých škol Karlovarského kraje.


Informace na úvod nového školního roku.


Rozvrhy kolektivní výuky v hudebním oboru (hudební nauka, PHV, sbory, orchestr) na šk. rok 2016/2017 zde.

Rozpis žáků VO dle rozvrhu na šk. rok 2016/2017 ke stažení zde .

Přístupový systém do budovy ZUŠ (informace pro nové žáky a jejich rodiče).

vstup do budovy ZUŠ Nejdek pro žáky školy je řešen přístupovým systémem, ovládaným čipy. Přístupový systém je kompatibilní s čipy, používanými žáky obou nejdeckých základních škol ve školních jídelnách. Po zaregistrování v systému ZUŠ budou mít žáci zajištěn vstup do budovy školy přiložením čipu ke čtečce čipů pod zvonkovým tablem. Žákům, navštěvujícím jiné než nejdecké školy bude čip zapůjčen oproti vratné záloze 50 Kč, která bude vrácena v případě ukončení studia na ZUŠ a vrácení čipu. Čipy je možno vyzvednout v ředitelně.

V zájmu zajištění bezpečnosti žáků i majetku školy je nutno dodržovat tato pravidla:

 • Žáci vstupují do budovy ZUŠ s použitím čipů, zaregistrovaných v přístupovém systému ZUŠ. Čipy mohou být zaregistrovány pouze aktuálně docházejícím žákům ZUŠ.
 • Pokud žák zapomene čip, kontaktuje svého učitele, případně ředitele, pomocí zvonkového tabla a dveřního komunikátoru.
 • Doprovod žáka (rodiče, prarodiče, sourozenci) může vstupovat do budovy školy spolu s žákem.
 • Pokud přichází doprovod bez žáka, zazvoní na příslušného učitele, případně ředitele školy, ohlásí se jménem, sdělí důvod návštěvy a následně bude vpuštěn do budovy.
 • Žáci / doprovod žáků nesmí sami otevírat dveře návštěvníkům školy.
 • V případě, že se pokusí dospělá osoba projít spolu se žákem do budovy školy, oznámí to žák neprodleně učiteli nebo řediteli školy.
 • Žáci nesmí čip, sloužící ke vstupu do budovy ZUŠ, nikomu půjčit. V případě zapůjčení čipu zodpovídá žák za škody, způsobené zneužitím čipu.
 • Ztrátu čipu jsou žáci povinni okamžitě nahlásit řediteli školy nebo svému učiteli (osobně nebo telefonicky na č. 724264450).
 • Povolená doba přístupu do budovy školy pomocí čipu: v pracovní dny od 12:00 hod. do ukončení výuky (uzamčení školy).

Hrazení úplaty za vzdělávání (dále jen příspěvku).


hrazení příspěvku na šk. rok 2016/17 zůstává stejné jako v minulém školním roce, tzn., že se platí na období půl roku (5 měsíců) nebo celý školní rok (10 měsíců). Rodiče, kteří mají v naší škole více dětí, nebo jejich dítě/děti chodí na více oborů, případně ze sociálních důvodů si mohou písemně zažádat o placení měsíční, ale pouze za předpokladu, že si zřídí v bance trvalý příkaz, abychom měli jistotu, že platby přijdou každý měsíc do předepsaného termínu. Splatnost příspěvku je vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání stanovena na 15. den období, na které je příspěvek hrazen.  Pokud nebude mít žák uhrazen příspěvek do předepsaného termínu, obdrží zákonný zástupce upomínku. Pokud nebude nejpozději do týdne po obdržení upomínky příspěvek uhrazen, obdrží zákonný zástupce 2. upomínku a žákovi nebude nadále poskytována výuka až do uhrazení příspěvku. Pokud nebude uhrazen příspěvek ani do 1 měsíce po přerušení výuky, bude žák v souladu s vyhláškou o ZUV vyloučen ze studia. Jakékoliv problémy či výjimky v hrazení příspěvku je nutno řešit s ředitelem školy.

Postup pro hrazení příspěvku:

 1. Na začátku školního roku vyčkejte na obdržení podkladů k úhradě příspěvku - výši příspěvku, číslo účtu školy a variabilní symbol, pod kterým budete příspěvek platit (každoročně se mění). Předpis příspěvku je stanoven na rok. Pokud budete platit pololetně, rozdělte částku na dvě stejné splátky, pokud měsíčně, bude částka rozdělena na 10 stejných splátek.
 2. S ohledem na elektronické zpracování úhrad je nutno platit za každého žáka a každý předmět zvlášť pod jeho přiděleným variabilním symbolem, jinak nebude platba rozeznána a správně přiřazena.
 3. Příspěvek je nutno uhradit nejpozději do 15. dne období, na které je hrazen. Pokud do 10. dne neobdržíte potřebné údaje, nebo si nejste jisti výší příspěvku, kontaktujte, prosím, učitele Vašeho dítěte, případně ředitele školy.

Přístup do elektronických třídnic.

    Software “Klasifikace” pro základní umělecké školy, který používáme jako školní matriku, umožňuje všem účastníkům vzdělávacího procesu (učitelům, žákům i rodičům) nahlížení do zápisů ve třídních knihách, kontrolu docházky dětí na výuku, sledování placení příspěvku, přehled akcí i komunikaci mezi všemi zúčastněnými. Jediné, co je potřeba, abychom spolu mohli komunikovat těmito moderními prostředky je Vaše mailová adresa. Na jejím základě Vám vygenerujeme přístup do el. třídnic přes webový prohlížeč, kterým se do elektronických třídních knih dostanete. Do třídní knihy se přihlásíte z našich webových stránek www.zusnejdek.cz po kliknutí na odkaz v levém menu dole a následném zadání Vaší mailové adresy a zaslaného hesla.
    Z důvodu možnosti nahlížení do třídních knih rodiči přes internet byly zrušeny žákovské knížky a nadále jsou vydávány pouze na žádost rodičů, kteří z nějakého důvodu nemohou přístup přes internet do elektronických třídnic využívat.

Aktualizováno
08.06.2017
 

Základní umělecká škola Nejdek, Dvořákova, příspěvková organizace
Dvořákova 367, 362 21 Nejdek, tel.: 353925125, e-mail:   zusnejdek@volny.cz